Meie sõbrad

Lions logo
Eesti Lions klubid, eriti meie vaderklubi - LC Tartu. Nendega koos on rohkem jõudu.

Lions logo
Õpime ja mängime koos - palju toredaid lapsi, tule Sinagi külla!


Maarja küla - sõbralik seltskond Põlvamaal.

Verekeskus - võimalus päästa elu.

ELPL - lapsed on rikkus.

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus - üheskoos on lihtsam.

avaleht : liitu! : tegemised


P Õ H I K I R I

1. ÜLDSÄTTED.

1.1. Kääesolev mittetulundusühing on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel, demokraatia printsiipidel ja iseseisvuse põhimõttel. Käesolev mittetulundusühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis kasutab oma tulusid üksnes oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
1.2. Kääesoleva mittetulundusühingu ametlik nimi on LEO Klubi Dorpat (edaspidi klubi).
1.3. Klubi on asutatud 3. veebruaril 2007. Klubi juhatuse asukohaks on Munga 12, Tartu 51007. Klubi kuulub Rahvusvahelisse LEO klubide liitu.
1.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja värvid, mis vastavad ülemaailmses LEO-liikumises omaksvõetud reeglitele ja traditsioonidele.
1.5. Klubil on õigus omada kõiki tsiviilõõigusi ja -kohustusi, mis pole vastuolus kehtiva seadusandlusega.
1.6. Klubi juhindub oma tegevuses põhikirjaliste üülesannete täitmisel LEO-liikumise põhimõtetest, Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingu seadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.

2. KLUBI TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID.

2.1. Tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. edendada noorte hulgas aktiivset eluviisi;
2.1.2. arendada individuaalseid omadusi juhtimise, kogemuse ja võimaluse aladel;
2.1.3. ühendada klubiliikmeid ja LEO-klubisid sõpruses, vendluses ja vastastikkuses mõistmises;
2.1.4. kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõõiguste tagamise põhimõtetele;
2.1.5. luua võimalus kõigi avalikkust huvitavate probleemide keskusteluks, laskumata vaidlusesse poliitilistel ja usulistel teemadel.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks klubi:
2.2.1. arendab klubilist tegevust koos teiste LEO-klubidega;
2.2.2. korraldab abivajajate inimeste abistamist;
2.2.3. organiseerib heategevusüritusi ning arendab muud tegevust heategevuslikel eesmärkidel.

3. LIONS- JA LEO-KLUBID.

3.1. Klubi esitab 15 päeva jooksul pärast koosolekut LIONS-klubile täpse aruande või protokolli.
3.2. LIONS-klubil on õigus kokku kutsuda koosolek, kus osalevad kolm klubi ja kolm LIONS-klubi esindajat, et arutada protokollide üüksikpunte ühistest huvidest ja plaanidest lähtuvalt.

4. KLUBI LIIKMED, KLUBISSE ASTUMINE, SELLEST LAHKUMISE JA VÄÄLJAARVAMISE KORD.

4.1. Klubi liikmeks võib olla 16-28-aastane käitumiselt ja elukommetelt laitmatu isik, kes tunnistab LEO-liikumise põhimõtteid ning klubi põhikirja.
4.2. Klubi liikmeks astujal peab olema kahe klubi liikme soovitus. Klubi liikmeks vastuvõtmine toimub klubi liikmete üldkoosoleku otsusega klubi liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustamine toimub vastavalt klubi kodukorrale. Klubi liikmeks astuja loetakse klubi liikmeks koos sellest tulenevate õiguste ja kohustuste tekkimisega klubi liikmete üldkoosolekul sellekohase otsuse tegemise päevast.
4.3. Liikmelisuse sobivuse üle otsustab LIONS-klubi leodega tegelev toimkond.
4.4. Klubi liige võib klubist välja astuda klubi liikmete üldkoosolekule esitatud kirjaliku avalduse alusel. Väljaastumise päevaks loetakse avalduse esitamise päev.
4.5. Klubi liige arvatakse klubist välja LEO-liikumise põhimõtete, klubi põhikirja võõi kodukorra rikkumisel klubi liikmete üldkoosoleku otsusega. Klubi liige loetakse klubist väljaarvatuks, kui tema väljaarvamise poolt on vähemalt 2/3 klubi liikmetest. Väljaarvamise päevaks on klubi liikmete üldkoosoleku sellekohase otsuse tegemise päev.
4.6. Klubi likvideerimise korral liikmeksolemine lõpeb automaatselt.
4.7. Kui liige saab vanemaks kehtestatud vanuse ülempiirist, tema liikmelisus lõpeb.
4.8. Klubi liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb.
4.9. Klubi peab oma liikmete registrit, millesse kantakse klubi liikme ees- ja perekonnanimi, aadress ning sidevahendid.

5. KLUBI LIIMETE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS.

5.1. Klubi liikmel on õigus:
5.1.1. võtta osa klubi liikmete üldkoosolekutest;
5.1.2. valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
5.1.3. saada informatsiooni klubi tegevuse kohta;
5.1.4. võtta osa kõigist klubi poolt korraldavatest üritustest;
5.1.5. astuda klubist välja.
5.2. Klubi liige on kohustatud:
5.2.1. järgima LEO-liikumise põhimõtteid, täitma klubi põhikirja ja kodukorranõudeid;
5.2.2. järgima moraalinorme töös, ühiskondlikus tegevuses ja isiklikes püüdlustes;
5.2.3. tasuma klubi liikmete üldkoosoleku poolt kinnitatud klubi kodukorraga kehtestatud alusel, suuruses ja tähtaegadel sisseastumis- ja liikmemaksu ning muid klubi liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud makseid;
5.2.4. võtma osa klubilisest tegevusest ja kaasa aitama klubi põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.3. Klubi liige ei kanna varalist vastutust klubi varaliste kohustuste ees. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees.

6. KLUBI JUHTIMINE.

6.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek.
6.2. Klubi koosseisu kuuluvad järgmised ametimehed: president, 2 asepresidenti, sekretär, laekur, klubi meister, pressisekretär, tailtwister, liikmestoimkonna esimees ja revident.
6.3. Klubi liikmete korralised üldkoosolekud toimuvad üks kord kuus klubi kodukorraga kinnitatud korras. Klubi liikmete erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt klubi presidendi, juhatuse, revidendi või vähemalt 1/10 klubi liikmete taotlusel.
6.4. Klubi liikmete üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki klubi tegevust puudutavaid küsimusi. Tema ainupädevusse kuulub:
6.4.1. klubi põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine, uue põhikirja kinnitamine;
6.4.2. klubi tegevuse eesmärgi muutmine;
6.4.3. klubi tegevuse põhiküsimuste arutamine ja nende kohta otsuste vastuvõtmine;
6.4.4. klubi presidendi, kahe asepresidendi, sekretäri, laekuri, klubi meistri, pressisekretäri, tailtwisteri ja revidendi valimine;
6.4.5. klubi majandusaasta aruande, revisjoniaruande ja likvideerimisaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
6.4.6. klubi juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
6.4.7. klubi kodukorra kinnitamine;
6.4.8. klubi eelarve vastuvõtmine;
6.4.9. klubi liikmeks vastuvõtmine;
6.4.10. klubi liikme klubist väljaarvamine;
6.4.11. klubi tegevuse lõpetamise otsustamine;
6.4.12. klubi kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamise otsustamine.
6.5. Klubi liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle ½ klubi liikmetest. Klubi liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle ½ koosolekul osalevatest klubi liikmetest, punktides 6.4.1., 6.4.10 ja 6.4.11. toodud juhtude korral üle 2/3 koosolekul osalevatest klubi liikmetest ja punktis 6.4.2. toodud juhul kõik klubi liikmed. Hääletamine on salajane, kui selleks avaldab soovi kas või üks klubi liige. Klubi liikmete üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõikidele klubi liikmetele.
6.6. Klubi liikmete üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli. Otsuste protokolli kandmisel fikseeritakse, millise häältearvuga nad vastu võeti ja milliseid lahkarvamusi esitati. Koosoleku protokolli kantakse või sellele lisatakse koosolekul osalevate klubi liikmete nimekiri. Klubi liikmete üüldkoosoleku protokollile kirjutavad alla klubi president ja protokollija.
6.7. Klubi igapäevast tegevust juhib ja klubi esindab 3-7-liikmeline juhatus, nende hulgas ametikohtade järgi klubi president, eelmine president ja asepresident. Klubi juhatuse liikmed valitakse klubi liikmete üldkoosoleku poolt üheks aastaks.
6.8. Klubi esindab kõigis õigustoimingutes klubi president üksi või klubi kaks juhatuse liiget ühiselt.
6.9. Klubi juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle ½ juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle ½ koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest.
6.10. Klubi president korraldab juhatuse tööd ja juhatab üldkoosolekuid. Presidendi eemaloleku ajaks nimetab president enda asendajaks üühe klubi asepresidentidest.

7. KLUBI VARA MOODUSTAMINE.

7.1. Klubi vara moodustub:
7.1.1. klubi liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
7.1.3. klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmisel tekkida võivatest laekumistest ja muudest laekumistest.
7.2. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab klubi liikmete üldkoosolek klubi kodukorras. Varalised annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Klubi liikmete üldkoosoleku otsusega võõidakse ette näha teisi makseid klubi tegevusest tulenevate kulutuste katmiseks.
7.3. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmäärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
7.4. Klubi vara arvestust peab klubi laekur ja kontrollib revident.
7.5. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.

8. KLUBI REVIDENT, ARUANDLUS.

8.1. Klubi tegevuse revideerimiseks valitakse klubi üldkoosolekul järgnevaks tegevusaastaks revident, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põõhikirjast ja kehtivast seadusandlusest.
8.2. Revidendil on õigus ja kohustus kontrollida klubi vara, arvelduskontosid, raamatupidamisdokumente ning õigus nõuda selgitust ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revident on kohustatud pärast majandusaasta lõpu toimetama klubi tegevuse revideerimise. Revident koostab tulemuste kohta aruande.
8.3. Klubi juhatus esitab klubi tegevuse kohta aasta aruande klubi liikmetele ja LIONS-klubile.

9. KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE.

9.1. Klubi on asutatud määramata tähtajaks. Klubi tegevus lõpetatakse:
9.1.1. klubi üldkoosoleku otsusel;
9.1.2. Rahvusvahelise LEO-klubide Liidu otsusel;
9.1.3. pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu;
9.1.4. muude seadusandluses ettenähtud juhtudel.
9.2. Klubi likvideerimismenetlus toimub seadusandluses ettenähtud korras.
9.3. Klubi likvideerimise lõppemisel jaotatakse klubi ülejäänud vara klubi liikmete üüldkoosoleku otsusega põhikirjas ettenähtud heategeval otstarbel või antakse Rahvusvahelise LIONS-klubide Liidu Eesti Piirkonna juhatusele pärast kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamist.
9.4. Klubi likvideerijad esitavad pärast likvideerimise lõppemist avalduse klubi registrist kustutamiseks Rahvusvahelisele LEO-klubide Liidule ja registrile.

Põhikiri on kinnitatud klubi asutamiskoosolekul 3. veebruaril 2007.